Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2012

Play fullscreen
Sobotnie Imprezy

February 03 2012

settofail

Bawiłeś się słowami, robiłeś nadzieję gestami
Reposted fromhowever however viametameta metameta
settofail
2638 7c94
Lucky Strike advertisement 1948 
Reposted fromkenji kenji viametameta metameta
settofail
I’m not homosexual. I’m not heterosexual. I’m sex
— Brian Molko
Reposted fromPlacebo Placebo viametameta metameta

November 20 2011

settofail
8629 165c
settofail
jak do kurwy nędzy dodaje się na soupie znajomych?!

dajcie mi możliwość ogarnięcia tego systemu.
settofail

Hipokryzja, seks, słodkie kłamstwa [...]

Reposted fromcarre carre viafrestyle frestyle
settofail

November 19 2011

settofail
like it.
settofail
To nie przypadek, że jesteśmy razem. 
— Myslovitz - Mieć Czy Być
settofail
nie sądziłam że tyle czasu już minęło.
szczęśliwi czasu nie liczą. <3
settofail
tak nagle, spontanicznie, spotkałam się z człowiekiem którego dusza jest niezniszczalna. to niesamowite jak on działa na mnie.
Reposted frompazurek pazurek

October 24 2011

settofail
Play fullscreen
I've got an itch to scratch
I need assistance
Reposted fromsomciowo somciowo viametameta metameta
settofail
9456 46aa

Nie jestem statystycznym Polakiem, czytam więcej niż jedną książkę rocznie.

Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viametameta metameta
settofail

Wiedziałam kiedy spojrzałam w jego oczy, że On będzie moim problemem.

Reposted fromzucha zucha viametameta metameta
settofail
4994 4ed9
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viametameta metameta
settofail

August 29 2011

settofail

April 13 2011

Play fullscreen
Akira Yamaoka Never Forgive Me, Never Forget Me
Play fullscreen
Akira Yamaoka Never Forgive Me, Never Forget Me
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl